شرکت صنعت مکانیک

اخبار

اخبار

اخبار صنعت مکانیک

طراحی و ساخت انواع اتاقهای تاشو و باز شونده

قابل حمل و نقل و بسیار شیک و امکان ساخت و نصب روی خودرو

۲۸ / ۳ / ۱۳۹۷
 

طراحی و ساخت انواع اتاقهای تاشو و باز شونده

قابل حمل و نقل و بسیار شیک و امکان ساخت و نصب روی خودرو

۲۸ / ۳ / ۱۳۹۷